Εὐρωζώνη, ἐνίσχυση συνοχῆς

Τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης, παρὰ τὴν κρίση καὶ τὰ προβλήματα χρέους τῶν νοτίων χωρῶν της, διαπιστώνουν ἀγγλοσαξωνικὰ ἰνστιτοῦτα ἐρευνῶν• δημοσιεύσεις στὸ πρακτορεῖο Ρώυτερ ἀναφέρουν, ὅτι οἱ ἰσχυρὲς οἰκονομίες τοῦ Βορρᾶ προσφέρουν αἴσθημα ἀσφαλείας στοὺς πολίτες τους, ἀλλὰ καὶ στὶς χῶρες τοῦ Νότου ἡ ἀποδοχὴ τῆς Εὐρωζώνης αὐξάνεται ὡς ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ, παρὰ τὰ δύσκολα οἰκονομικὰ προβλήματά τους. Οἱ κάτοικοι, σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἔρευνες πιστεύουν ὅτι, μόνο μέσα ἀπ’ τὴν ἑνιαία Εὐρώπη θὰ δοθεῖ διέξοδος στὴν κρίση τῆς χώρας τους• ὅταν αὐτὰ γίνονται ἀποδεκτὰ ἀπ’ τοὺς κορυφαίους τῆς καταστροφολογίας γιὰ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ πολὺ περισσότερο τὴν τελευταία τριετία, εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἡ δυναμικὴ εἶναι πολὺ ἰσχυρότερη στὴν πράξη. Ἀναγνωρίζουν τὸ μάταιο τῶν προφητειῶν τους.