Ἔναρξη τῆς ἐπανεκκινήσεως

Ἡ ἔναρξη τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας ἔχει γίνει, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν μαζικὴ πλέον ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων στὶς τράπεζες• ἤδη ἔχουν ἐπιστρέψει 13,5 δις εὐρὼ καταθέσεις ἀπ’ τὸν Ἰούλιο κι ὁ ρυθμὸς ἐπιταχύνεται, διότι οἱ καταθέτες ἔχουν πεισθεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωση ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὰ ἐπιτόκια προθεσμίας στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες εἶναι δέκα φορὲς μεγαλύτερα ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν ἑλβετικῶν• ὁ δεύτερος παράγων εἶναι ὁ συνωστισμὸς πλέον στὶς τράπεζες ἀπ’ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις γιὰ τὴν ἄντληση πιστώσεων, εἴτε ἀπ’ τὸ πρόγραμμα τῶν πεντακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρώ, εἴτε ἀπ’ τὶς πιστωτικές τους δυνατότητες. Οἱ ἀρνητικοὶ παράγοντες τῆς ἀνεργίας στὸ 27% μετατρέπονται πλέον σὲ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη, καθὼς οἱ δυναμικοὶ κλάδοι, ὅπως ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, ἡ ἐπαναλειτουργία τῶν δημοσίων ἔργων, ὁ τουρισμός, οἱ ἄλλοι προσφέρουν τὶς παρενέργειές τους στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά.