Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης ὅπου παρατηρήθηκε ρευστοποίηση κερδῶν• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,3337 δολλάρια, ἀλλὰ ἐλαφρὰ ἀνατιμήθηκε, στὰ 124,7310 γιέν, ἐνῶ στὰ ἴδια ἐπίπεδα κινήθηκε ὁ χρυσός, 1613,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 117,51. Ἡ πτώση στὴν ἀγορὰ αὐτοκινήτων στὴν Εὐρώπη, στὰ ἐπίπεδο τοῦ 1990 τὸν Ἰανουάριο, δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, ἐπειδὴ τὴν θεωροῦσαν δεδομένη, ἀλλὰ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἀνάπτυξη 0,8% τῆς Γαλλίας τὸ τρέχον ἔτος θεωρήθηκε κακὸς οἰωνός• οἱ ἐλπίδες ἑστιάζονται πλέον στὴν ὑψηλότερη ἀνάπτυξη τῆς Γερμανίας, μὲ εὐεργετικὴ ἐπίδραση σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη. Στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἡ ἀναμονὴ ἔχει γίνει συνήθεια πλέον, καθὼς καθυστερεῖ ἀδικαιολόγητα, κατὰ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἡ ἐπικύρωση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία καὶ ἡ ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν• οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι αἰσθητὲς πλέον, ἕνα μῆνα μετὰ τὴν ὁρκωμοσία τοῦ προέδρου.