Ἐβαρύνεττο γὰρ τὴν ὠμότητα

Ἡ Θήβη ἐπισκεπτόταν συχνὰ τὸν Πεολπίδα στὴ φυλακὴ καὶ συζητοῦσε μαζί του• ἦταν κόρη τοῦ Ἰάσονος, ὁ ὁποῖος προετοίμαζε ἐκστρατεἰα κατὰ τῶν Περσῶν. Ὅταν τὴν ρώτησε ὁ Πελοπίδας, γιατὶ ἀνέχεται τὸν τύραννο; «Οὗτος ἔθιγέ πως ὁ λόγος τῆς γυναικός»• αὐτὰ τὰ λόγια τὴν ἔθιξαν τὴν γυναῖκα. «Ἐβαρύνετο γὰρ τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ὕβριν τοῦ τυράννου»• εἶχε σιχαθεῖ τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ὕβρι τοῦ τυράννου. «Μετὰ τῆς ἀσελγείας καὶ τὸν νεώτατον αὐτῆς τῶν ἀδελφῶν παιδικὰ πεποιημένου»• ὅπως καὶ τὴν ἀσέλγειά του γιατὶ χρησιμοποιοῦσε καὶ τὸν μικρότερο ἀδελφό της γιὰ τὶς σωματικές του ἡδονές. «Διὸ καὶ συνεχῶς φοιτῶσα πρὸς τὸν Πελοπίδα καὶ παρρησιαζομένη περὶ ὧν ἔπασχεν»• γιὰ τοῦτο πηγαίνοντας συχνὰ στὸν Πελοπίδα καὶ παίρνοντας θάρρος γιὰ ὅσα ἔπασχε. «Ὑπεπίμπλατο θυμοῦ καὶ φρονήματος καὶ δυσμενείας πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον»• ὑπερχείλιζε ἀπὸ θυμὸ καὶ θάρρος τὸ μίσος της κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου.