Νίκη, Νίκου Ἀναστασιάδη

Ἡ ἐντυπωσιακὴ νίκη τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη, ὡς πρόεδρου τῆς Κύπρου, μὲ ποσοστό, 57,5%, τὸ ὑψηλότερο ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μακαρίου, προσφέρει διέξοδο στὴ μεγαλόνησο• ἡ ἐντολὴ εἶναι σαφής, διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ Μνημόνο, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῆς Ρωσίας καὶ ταχύτατη ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων στὰ πλαίσια τῆς Εὐρωζώνης. Οἱ δυνατότητες τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας εἶναι πολλές, μὲ τοὺς δυναμικούς της κλάδους ἀνταγωνιστικούς, τουρισμός, προσφορὰ ὑπηρεσιῶν καὶ ἀγροτικῶν προϊόντων ποιότητος• ἡ Εὐρωζώνη στηρίζει τὴν Λευκωσία, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ στὴν Ἄγκυρα τήρησε ἀποστάσεις ἀπ’ τὴν τουρκικὴ πολιτική, ἐν ὀνόματι τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνότητος. Τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα ἀποτελοῦν τὸ μεγάλο ἐνεργητικὸ τῆς Κύπρου, διότι τῆς παρέχει τὴν ἄνεση τῆς ἐγγυήσεώς τους στὸ προσεχὲς μέλλον• εἶναι τεράστια ἡ διαφορὰ μὲ τὸ ἑλληνικὸ Μνημόνιο, διότι πέραν τῆς ἐμπειρίας, εἶναι ἄλλη ἡ εὐθύνη καὶ ἡ σοβαρότης τῶν Κυπρίων, συγκριτικὰ μὲ τοὺς δικούς μας σοσιαλιστές.