Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῶν πληροφοριῶν γιὰ παράταση τῆς ὑφέσεως στὴ Γαλλία, μὲ ἐπιπτώσεις στὴν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης, καὶ τῆς ἀναμονῆς στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς• βελτίωσε ἐλαφρὰ τὴν θέση του τὸ εὐρὼ στά, 1,3204 δολλάρια καὶ 123,6925 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1592,5 καὶ πετρέλαιο, 114,48. Στὸ Τόκυο σημειώθηκε σημαντικὴ ἄνοδος τῶν μετοχῶν, ἐξ αἰτίας τῆς πεποιθήσεως γιὰ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, μὲ τὸ γιὲν σὲ ὑποχώρηση, ἐνῶ πολὺ περισσότερο ὑποτιμήθηκε ἡ στερλίνα, μετὰ τὴν ἀπαξίωση τῆς βρετανικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τοὺς ἀμερικανικοὺς οἴκους, χωρὶς προοπτικὲς βελτιώσεως• ἡ παραπομπὴ σὲ δίκη τῆς ΒΡ, γιὰ ρύπανση τοῦ Κόλπου τοῦ Μεξικοῦ, μὲ ἀπειλὴ προστίμου δεκαεπτὰ δις δολλάρια, ἤτοι μεγαλύτερου ἀπ’ τὰ κέρδη της, ἐπηρεάζει τὶς οἰκονομικὲς τάσεις στὸ Σίτυ. Στὴν Εὐρώπη σημειώθηκε ἐλαφρὰ ἄνοδος, μὲ μεγαλύτερη στὴν Φραγκφούρτη, ἐνῶ στὴν Ἀθήνα ἀκόμη ἁλωνίζουν οἱ κερδοσκόποι.