Ἀριστερά, ἄνωθεν εὐλογία

Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῆς Ἰταλίας δείχνουν δύο πράγματα, τὴν ἀντίδραση τῶν ψηφοφόρων στὴν λιτότητα, μὲ τὴν ψῆφο ὀργῆς, καὶ τὴν δικαίωση τῆς ἀλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς κατὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Γερμανίας περισσότερο• εἶναι πιστὴ ἐπανάληψη τοῦ ἑλληνικοῦ φαινομένου τῶν ἐκλογῶν τῆς 6ης Μαΐου 2012, μόνο ποὺ στὴν Ἰταλία συγκεντρώθηκε ἡ κατακραυγὴ σὲ ἕνα κόμμα, ἐνῶ σὲ ἐμᾶς εἶχε διεσπάρη σὲ περισσότερα. Ἡ ἀριστερὰ δὲν ἔπεισε, τὸ ἀντίθετο• οἱ βουλευτὲς ὅμως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπαγγέλλονται τὸ ἀποτέλεσμα γιὰ νίκη τῆς ἀριστερᾶς, σὲ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο. Λογικὸ εἶναι, μὲ τὸ ὕφος τους νὰ θυμίζει τοὺς φανατικοὺς παλαιημερολογεῖτες, «εἶπεν ὁ Κύριος»• ἐπαγγέλλονται θρησκευτικὰ ὁράματα κι αὐτοί, καὶ διώχνουν τὸν κόσμο…