Ἀμερική, σήμερα ἀποφάσεις

Οἱ ἀποφάσεις γιὰ τὸν ὁμοσπονδιακὸ προϋπολογισμὸ πρέπει νὰ ληφθοῦν μέχρι αὔριο τὰ μεσάνυχτα, διαφορετικὰ ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση κηρύσσει στάση πληρωμῶν• οἱ συνταγματικὲς προθεσμίες εἶναι ρητές, δεν παρακάμπονται. Ἤδη οἱ πιέσεις πρὸς τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς τῆς Βουλῆς αὐξάνονται καὶ προβλέπεται ἡ κλιμάκωσή τους αὔριο, πρὸ τῆς καταληκτικῆς ἡμερομηνίας• οἱ προχθεσινὲς διαβεβαιώσεις τοῦ Μπὲν Μπερνάκε θεωροῦνται εὐνοϊκές, ἀλλὰ ἡ ἀγορὰ παραμένει ἐπιφυλακτική, παρὰ τὴν παράκαμψη τῆς ἰταλικῆς κρίσεως στὴν Νέα Ὑόρκη. Οἱ ἀνησυχίες ἑστιάζονται στὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ὅσο γίνεται πιὸ γρήγορα• ἡ ἀνακοίνωση τῆς JPMorgan γιὰ ἀπολύσεις 17000 ὑπαλλήλων της ἐνισχύει τὴν ἀπαισιοδοξία τῶν ἐπενδυτῶν, διότι ἀφορᾶ μιὰ μεγάλη τράπεζα καὶ συνδέεται μὲ τὴν μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων καὶ τὴν μείωση τῶν ἐργασιῶν στὴν ἀμερικανικὴ κεφαλαιαγορά. Ἡ ἀντιστροφὴ τοῦ κλίματος δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα, ἀλλὰ ἡ ἐπικύρωση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης ἀπ’ τὴν Γερουσία, προϊδεάζει τὴν ἐπικύρωση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν.