Ἐπιδόσεις μαθητῶν Τρικάλων

Στὸν Πανελλήνιο διαγωνισμὸ τῆς Ἑλληνικῆς Μαθηματικῆς Ἑταιρείας, τρεῖς μαθητὲς Λυκεὶου καὶ Γυμνασίου τῶν Τρικάλων ἀρίστευσαν• οἱ δύο πήραν χρυσὸ βραβεῖο καὶ ὁ τρίτος ἀργυρό. Ἀναφέρουμε αὐτοὺς τοὺς μαθητές, ἐπειδὴ αὐτῶν τὶς ἐπιτυχίες πληροφορηθήκαμε• ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν κι ἄλλοι πολλοὶ στὴν Ἑλλάδα οἱ ὁποῖοι διακρίθηκαν ἐπίσης. Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία μετατρέπεται στὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν δημιουργικὴ ἔκφραση τῶν παιδιῶν, καὶ ὅλων μας φυσικά, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς πολυποικίλου συνθετικῆς ἱκανότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης• τὸ ἀποδεικνύουν τὰ Ἑλληνόπουλα μὲ τὶς διακρίσεις τους στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικὸ, μὲ τὴν ἐκπληκτικὴ ἀνάπτυξη τῶν κλάδων τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Τὸ ἀποδείξαμε τὴν περασμένη ἑβδομάδα στὴν ἔκθεση Κινητῆς Τηλεφωνίας τῆς Βαρκελώνης.