Ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἐξαγγελία τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Κινεζικὴ Ἐθνοσυνέλευση καὶ τὸ ἄνοιγμα τῆς Ἀμερικῆς• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ ἄνοδο στὰ 1.3027 δολλάρια, ἀλλὰ παρόμοια ὑποχώρηση στὰ 121,4090 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1584,25 καὶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 110,54. Οἱ δεσμεύσεις τῆς κινεζικῆς ἡγεσίας γιὰ ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων, στὶς κοινωνικὲς καὶ παραγωγικὲς σχέσεις, ἔδωσε μεγάλη ὤθηση στὴν Σαγκάη, ἡ ὁποία παρέσυσε καὶ τὰ ἄλλα ἀσιατικὰ χρηματιστήρια• οἱ προβλέψεις ἀναφέρουν ἀνάπτυξη 7,5% φέτος καὶ 8% τοῦ χρόνου, ἐνῶ οἱ πληροφορίες γιὰ ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ ἀπ’ τὶς κεντρικὲς τράπεζες συνέβαλαν σημαντικά. Στὴν Εὐρώπη, ἡ ἱκανοποίηση τοῦ Γιούρογκρουπ, γιὰ τὴν πορεία τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ βεβαιότης γιὰ ὑπογραφὴ τοῦ κυπριακοῦ Μνημονίου μέσα στὸ μῆνα, προκάλεσε ἁπάλυνση τῶν κερδοσκοπικῶν πιέσεων. Οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι θὰ ἀντιμετωπίσει σχετικὰ εὔκολα ἡ Εὐρωζώνη τὰ προβλήματα τῶν ὑπερχρεωμένων ἑταίρων της.