Οἰκονομία, νέα αἰσιοδοξία

Ἡ αἰσιοδοξία ἐνισχύεται στὴν οἰκονομία, καθὼς ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου μεταφέρεται καὶ στὴν κίνηση τῆς ἀγορᾶς• σταδιακὰ καὶ μὲ μικρὰ βήματα, ὅπως γίνεται πάντοτε μετὰ τὴν κρίση, καὶ μάλιστα τόσο ἄσχημη, τὰ πρῶτα σκιρτήματα εἶναι τὰ δυσκολώτερα. Ἤδη ἔγινε ἡ κατανομὴ τῶν 450 ἑκατομμυρίων στὶς τράπεζες, γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικραμεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἐνῶ προχωροῦν καὶ οἱ διεργασίες γιὰ τὴν σύσταση τοῦ κοινοῦ ταμείου μὲ τὸ Κατὰρ γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό. Ἡ δήλωση τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐνεργείας, ὅτι δὲν θὰ προχωρήσει ἡ Ἄγκυρα στὴν διενέργεια ἐρευνῶν στὰ ὕδατα τοῦ Αἰγαίου, ἀποτελεῖ ἐπιβεβαίωση τῶν συνομιλιῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἔχει ἀπήχηση στὴν διεθνῆ κοινότητα γιὰ ἠρεμία στὴν περιοχὴ καὶ ἑπομένως εὐνοεῖ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, μὲ τὴν προσέλκυση τουρισμοῦ καὶ ἐπενδύσεων• τὰ μηνύματα εἶναι εὐνοϊκὰ ἀπὸ κάθε πλευρά, ἐνῶ καὶ τοῦ ἐσμοῦ τῶν κερδοσκόπων ἀποκαλύπτεται ὁ ρόλος.