Ἔπεμψαν αὐτοὶ Πελοπίδαν

Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, μετὰ τὴν ἧττα τῶν Σπαρτιατῶν στὰ Λεῦκτρα καὶ τὴν ἀνάδειξη τῶν Θηβῶν, ἄλλαξε ἡ ἰσορροπία στὴν Ἑλλάδα• οἱ ἑλληνικὲς πόλεις προσήγγιζαν τὴν Θήβα, ἀλλὰ Σπάρτη καὶ Ἀθῆναι ἀντιστέκονταν. «Οἱ δὲ Θηβαῖοι παρὰ τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν Ἀθηναίων αἰσθόμενοι»• οἱ δὲ Θηβαῖοι ὅταν πληροφορήθηκαν ἀπ’ τοὺς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς Ἀθηναίους. «Πρὸς τὸν μέγα βασιλέα πρέσβεις ἀναβαίνοντας ὑπὲρ συμμαχίας»• ὅτι ἔστελναν πρὸς τὸν βασιλέα τῶν Περσῶν πρεσβευτὲς γιὰ συμμαχία. «Ἔπεμψαν καὶ αὐτοὶ Πελοπίδαν»• ἔστειλαν κι αὐτοὶ τὸν Πελοπίδα. «Ἄριστα βουλευσάμενοι πρὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ»• κι ἀποφάσισαν σωστὰ ἀνάλογα μὲ τὸ κῦρος του. «Πρῶτον μὲν γὰρ ἀνέβαινε διὰ τοῦ βασιλέως ἐπαρχιῶν»• πρῶτα λοιπὸν ἀνέβαινε μέσα ἀπ’ τὶς βασιλικὲς ἐπαρχίες. «Ὀνομαστὸς ὢν καὶ περιβόητος»• ἦταν γνωστὸς καὶ διάσημος. Ἦταν τὸ 370 π.Χ., δεκαπέντε χρόνια μετὰ τὴν Ἀνταλκίδειο εἰρήνη, ὅταν παρέδωσαν οἱ Σπαριτάτες τὶς ἀσιατικὲς ἑλληνικὲς πόλεις στοὺς Πέρσες.