Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν παγκοσμίως ἀνοδικὲς τάσεις, χαμηλότερες ἀπὸ προχθές, ἀλλὰ ὁδήγησαν τὰ χρηματιστήρια σὲ νέα ὕψη• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,3033 δολλάρια, ἀλλὰ ὀλίγον ὑψηλότερα στὰ 121,7700 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς κινήθηκε στὰ ἴδια, 1574 καὶ τὸ πετρέλαιο ὀλίγον ὑψηλότερα, 111,47. Ἡ διαφαινόμενη αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῶν νοτίων χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι διατηροῦν κάποιες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ ἱστορικὰ ὑψηλὸ τοῦ Dow Jones, διότι φοβοῦνται τὴν ἐπανάληψη τῆς κρίσεως τοῦ 2008-2009, ὅταν κατέρρευσε στὰ μισὸ περίπου ἐπίπεδο. Ἡ ἐπιβολὴ ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ προστίμου 561 ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὴν Microsoft δὲν ἔχει προκαλέσει καμμία σχεδὸν ἀντίδραση στοὺς ἐπενδυτές, ἴσως ἐπειδὴ ἦταν ἀναμενόμενη• δείχνει δὲ καὶ τὴν ἀπαξίωση τῆς μεγάλης ἑταιρείας, διότι ἔχουν ἀναδειχθεῖ πολὺ περισσότερες κι ἔχει διαφοροποιηθεῖ ἡ ἀγορὰ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Μικρὲς χῶρες, μὲ δημιουργικὴ γλῶσσα ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἀναδύονται.