Τράπεζες, διαφωνία Ἀγγλίας

Ἡ Ἀγγλία ἐξέφρασε τὴν διαφωνία της, γιὰ τὴν θέσπιση ὁρίου στὶς ἀμοιβὲς τῶν ἀνωτέρων τραπεζιτῶν καὶ ζήτησε τὴν ἀνάκληση τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς• ὁ ὑπουργός της Οἰκονομικῶν βρίσκεται στὶς Βρυξέλλες, πιέζων πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, ἀλλὰ δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἀποστολή του. Τὰ θέματα αὐτὰ ἀποφασίζονται κατὰ πλειοψηφία καὶ δὲν προβλέπεται ἡ προβολὴ ἀρνησικυρίας, ἐνῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν κουρασθεῖ, μὲ τὶς συνεχεῖς ἀντιρρήσεις τοῦ Λονδίνου. Ἄλλωστε ἡ ἀπειλὴ τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Βρεταννία γιὰ τὴν παραμονή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει δημιουργήσει ἀτμόσφαιρα καχυποψίας ἀπέναντί της, ὅπως φάνηκε καὶ κατὰ τὴν ἔγκριση τοῦ προϋπολογισμοῦ• οἱ Γερμανοὶ ὑποχώρησαν στὸ θέμα αὐτό, διότι ὑπάγεται στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμοφωνίας. Φοβήθηκαν ὅτι ἠδύναντο παραλύσαι τὴν Εὐρώπη μὲ τὴν κωλυσιεργία τους.