Προώθηση ἀμύνης Εὐρώπης

Ἡ ἄσκηση εὐρωπαϊκῆς ἀμυντικῆς πολιτικῆς, σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἀτλαντικὴ τοῦ ΝΑΤΟ, ἀποτελεῖ ἀνεκπλήρωτο πόθο τῶν Εὐρωπαίων μεταπολεμικά• ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔκαναν τὸ πρῶτο βῆμα στὴν εὐαίσθηση περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, στὴν συνάντησή τους μὲ τοὺς πρωθυπουργούς, Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας καὶ Οὐγγαρίας στὴν Βαρσοβία τὴν Τρίτη. Οἱ τέσσερες χῶρες εἶχαν συστήσει τὴν ἀμυντικὴ συμμαχία Visegrand πρὸ εἰκοσαετίας, μὲ ἀμερικανικὴ καὶ ἀγγλικὴ ὑποστήριξη καὶ στόχο τὴν Ρωσία περισσσότερο• στὰ πλαίσια αὐτὰ εἶχαν ἀποστείλει καὶ στρατὸ στὸ Ἰράκ. Ἡ συμμαχία ἀναβιώνει, ἀλλὰ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Εὐρωζώνη καὶ μὲ τὴν διεύρυνση τῶν σχέσεων μαζί της, ἀφοῦ ἡ Σλοβακία τουλάχιστον μετέχει στὸ εὐρώ• τὸ βῆμα θεωρεῖται σημαντικό, διότι μᾶλλον ἐγκαταλείπεται τὸ πρόγραμμα τῆς ἀντιπυραυλικῆς ἀσπίδος, ὁπότε αἴρονται καὶ οἱ ἐπιφυλάξεις τῆς Μοσχας ἀπέναντι στὴν Visegrand. Ἡ Εὐρωζώνη ἀποκτᾶ ἀμυντικὴ διάσταση, ὡς προϋπόθεση τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς.