Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους κατὰ περιοχή, μετὰ τὴν διήμερη ἄνοδό τους• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλάχιστα, στὰ 1,3018 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 122,8530 γιέν, τὸ ἴδιο καὶ ὁ χρυσός, 1585,50, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 110,60. Στὴν Σαγκάη ἡ πτώση τῶν μετοχῶν ἀποδίδεται στὴν ρευστοποίηση τῶν κερδῶν, μετὰ τὴν διήμερη ἄνοδο, παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις τῆς νέας ἡγεσίας, ὅτι θὰ ἐπιταχυνθοῦν οἱ μεταρρυθμίσεις• ἡ ἴδια τάση ἐπικράτησε καὶ στὶς ἄλλες ἀσιατικὲς ἀγορές. Στὴν Εὐρώπη σημειώθηκαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ καὶ τὴν διατήρηση ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα σταθεροῦ τοῦ βασικοῦ ἐπιτοκίου στὰ 0,75%• ἀντιθέτως στὴν Ἀμερικὴ διατυπώνονται ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν ἀπότομη ἄνοδο τοῦ Dow Jones, καθὼς ἔγκυροι ἀναλυτὲς τὴν ἀποδίδουν σὲ παρέμβαση κρατικῶν καὶ κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, γιὰ τὴν καλλιέργεια κλίματος εὐφορίας στὴ χώρα. Πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ κίνδυνοι ἐπαναλήψεως κρίσεως τῶν τοξικῶν ὁμολόγων τοῦ 2008 εἶναι ἐμφανέστατοι.