Προώθηση τῶν ἐπιχειρήσεων

Στὴν ἐμψύχωση τῶν νέων ἐπιχειρηματιῶν γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν δραστηριοτήτων τους, ἀποδίδει ἰδιαίτερη σημασία ἡ κυβέρνηση, στὴν κρίσιμη φάση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀναλαμβάνει τὸ βάρος τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς, μὲ τὴν συνάντησή του μὲ τριανταπέντε νέους ἐπιχειρηματίες τὴν Παρασκευὴ καὶ τὴν συμμετοχή του σήμερα στὸ συνέδριο, «Προώθηση Ἐπιχειρηματικῶν Συνεργασιῶν», μὲ ἐκπροσώπους ἀπ’ τοὺς κλάδους, ἀγροτικῶν προϊόντων ἐπεξεργασίας τροφίμων, κατασκευῶν, ἐνέργειας, πληροφορικῆς/ἐπικοινωνιῶν, φαρμακευτικῶν προϊόντων, τουρισμοῦ, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν. Ἡ ἀλλαγὴ στὴν ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς εὐνοεῖ τὶς ἐπιχειρηματικὲς πρωτοβουλίες, ἐνῶ ἡ παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ θεωρεῖται ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ὅποιων γραφειοκρατικῶν ἐμποδίων παρουσιασθοῦν• πνέει πλέον ἄλλος ἀέρας στὴν οἰκονομία κι αὐτὸ εἶναι ἐμφανέστατο στοὺς δυναμικοὺς κλάδους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀποβλέπουν στὸν παρασιτισμὸ στὸ κράτος, ὅπως οἱ προηγούμενοι τῆς τρικαονταετίας, παρὰ μόνο τὴν ἀνεμπόδιστη λειτουργία τους.