Τρόϊκα, εὐνοϊκὴ κατάληξη

Ἡ χθεσινὴ συνάντηση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τὴν τρόϊκα κρίθηκε ἐποικοδομητική, ἐνῶ προβλέπεται ὅτι τὰ τελευταῖα θέματα θὰ ρυθμισθοῦν στὴν συνάντησή της μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος• προβλήματα ὑπῆρξαν, ἀλλὰ δὲν ἦταν δυσεπίλυτα, παρὰ ἀντικείμενο διαβουλεύσεων, κυρίως σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν δημόσια διοίκηση καὶ τὴν προστασία τῶν ἐπιόρκων. Πληρώνουμε ἀκόμη τὶς συντεχνίες τῶν συνδικαλιστῶν τῆς τριακονταετίας καὶ τῶν πολιτικῶν τους προστατῶν• ὁπωσδήποτε δίδεται λύση κι οἱ ἀρχηγοί τους δύσκολα πλέον «ἀνέχονται» τὶς στρατιὲς τῶν λαθρεπιβατῶν τοῦ δημοσίου ταμείου. Στὰ οἰκονομικὰ οἱ ἐξελίξεις εἶναι αἴσιες, μὲ τὴν ὑποχώρηση τοῦ πληθωρισμοῦ, τὴν ἐλάχιστη τῆς ἀνεργίας, ἀλλὰ τὴν πρώτη τὴν τελευταία τετραετία, καὶ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν• ἐμφανῶς δίδεται διέξοδος στὴν κρίση, ἀρκεῖ ἡ διατήρηση τῆς εὐνοϊκῆς συγκυρίας καὶ ἡ ἐνίσχυσή της μὲ κάθε τρόπο. Ἡ ἀντίδραση τῆς ἀτλαντοκίνητης διαπλοκῆς καὶ τῆς ἐπιχωρίου εἶναι συνεχής, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὲς ἐπιπτώσεις.