Κίνα, πρὸς βαθειὲς τομὲς

Σὲ βαθειὲς τομὲς στὴ δημόσια διοίκηση προβαίνει ὁ νέος ἡγέτης τῆς Κίνας, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων διαφθορᾶς καὶ καθυστερήσεων τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου• ἡ Ἐθνικὴ Συνέλευση ὁλοκλώνει τὰ ψηφίσματά της καὶ τὴν ἀνάδειξη τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ στὴν προεδρία τῆς ἀχανοῦς χώρας. Ἕνα ἀπ’ τὰ πρῶτα μέτρα τῆς μεταρρυθμίσεως εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ ὑπουργείου Σιδηροδρόμων καὶ ἡ ὑπαγωγή του στὸ ὑπουργεῖο Μεταφορῶν• τὸ ὑπουργεῖο βαρύνεται μὲ πολλὰ σκάνδαλα καὶ προχειρότητες στὸ εὐρύτατο πρόγραμμα γρήγορων σιδηροδρόμων, ποὺ κατέστησαν τὴν Κίνα πρώτη στὸν κόσμο σὲ μῆκος γραμμῶν. Τὰ ἀρυχήματα εἶναι πολλὰ καὶ τὸ Πεκῖνο πιστεύει ὅτι ὀφείλονται κυρίως στὴν διαφθορὰ ἀνωτέρων στελεχῶν τοῦ παλαιοῦ ὑπουργείου, κατὰ τὴν ἀνάθεση καὶ λειτουργία τῶν γρήγορων τραίνων• ὁ νέος ἡγέτης ἐπιθυμεῖ τὴν μετάδοση νέας πνοῆς στὴ χώρα καὶ τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπ’ τοὺς κομμουνιστικοὺς θεσμοὺς καὶ τὴν γραφειοκρατία τους. Τὸ ἔργο θεωρεῖται ἐξαιρετικὰ φιλόδοξο.