Θεραπεύεσθαι βουλόμενος

Ὁ Πελοπίδας ἔγινε δεκτὸς μὲ τιμὲς στὰ Σοῦσα ἀπ’ τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξη• γνώριζαν οἱ Πέρσες, ὅτι αὐτὸς εἶχε ἀπελευθερώσει τὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τοὺς Σπαρτιάτες. «Ταῦτα οὖν ὁ Ἀρταξέρξης ἔχαιρε, καὶ τὸν Πελοπίδαν ἔτι μᾶλλον ἐθαύμαζε τῇ δόξῃ καὶ μέγαν ἐποίει ταῖς τιμαῖς»• Γιἀ αὐτὰ λοιπὸν χαιρόταν ὁ Ἀρταξέρξης, καὶ θαύμαζε ἀκόμη περισσότερο τὸν Πελοπίδα γιὰ τὴν φήμη του καὶ τοῦ προσέφερε ἰδιαίτερες τιμές. «Ὑπὸ τῶν μεγίστων εὐδαιμονίζεσθαι καὶ θεραπεύεσθαι βουλόμενος δοκεῖν»• ἔδειχνε ὅτι ἀπ’ τὰ σημαντικώτερα πρόσωπα δεχόταν περιποιήσεις καὶ τιμές. «Ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν ὄψιν αὐτοῦ εἶδεν καὶ τοὺς λόγους κατενόησε»• ὅταν δὲ τὸν εἶδε προσωπικὰ καὶ κατανόησε τοὺς λόγους του. «Τῶν μὲν Ἀττικῶν βεβαιοτέρους, τῶν δὲ Λακεδαιμονίων ἁπλουστέρους ὄντας, ἔτι μᾶλλον ἠγάπησε»• βεβαιότερους μὲν ἀπ’ τοὺς Ἀττικοὺς καὶ ἀφελέστερους ἀπ’ τοὺς Λακωνικούς, ἀκόμη περισσότερο τὸν ἀγάπησε. Παραβρίσκονταν πρέσβεις ἀπ’ τὶς τρεῖς πόλεις, δουλικότατοι πρὸς τοὺς Πέρσες.