Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη τὰ σοβαρὰ διεθνῆ προβλήματα• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ ἄνοδο, στὰ 1,3042 δολλάρια, ἀλλὰ μεγαλύτερη, στὰ 125,2850 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1582,25, ἐνῶ παρέμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 1101,13. Ἡ ἀναμονὴ τῶν ἐξαγγελιῶν τοῦ νέου Κινέζου ἡγέτου, ὁ ὁποῖος ὥρισε μεταρρυθμιστὴ ἀντιπρόεδρο, προκαλεῖ τὴν ὑποχώρηση στὴ Σαγκάη καὶ ἄλλες ἀσιατικὲς ἀγορές, ἐνῶ τὸ γιὲν διολισθαίνει κανονικά, στὰ πλαίσια τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς τῆς ἰαπωνικῆς κυβερνήσεως• οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς μεταδίδονται καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἀσιατικὲς χῶρες. Στὴν Εὐρώπη ἀναμένονται οἱ ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μὲ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς• τὸ κλίμα αἰσιοδοξίας στὴ Γερμανία, ὡς ἡ ἀτμομηχανῆς τῆς Εὐρωζώνης, ἐξαπλώνεται στοὺς ἄλλους ἑταίρους• ἡ ἀπομόνωση τῆς Βρεταννίας θεωρεῖται θετικὸ στοιχεῖο, καθὼς ἔχει ἐξανεμισθεῖ ἡ ἐπιρροή της στὶς ἄλλες χῶρες. Περισσότερη ἀνησυχία προκαλεῖται ἀπ’ τὴν ἀβεβαιότητα στὴν Οὐάσιγκτον.