Βοστόκ, ἄλλη μορφὴ ζωῆς

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀνταρκτικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως ἀνακοίνωσε ἐπισήμως ὅτι τὰ βακτήρια στὴν ὑπόγεια λίμνη Βοστὸκ τῆς Ἀνταρκτικῆς δὲν ἐντάσσονται στὶς γνωστὲς μορφὲς ζωῆς τοῦ πλανήτου• οἱ Ρῶσοι ἐπέτυχαν τὴν ἄντληση δείγματος τῆς λίμνης, ἀπὸ βάθος τεσσάρων χιλιομέτρων, χωρὶς νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μαζί της, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς διαστολῆς τοῦ ὕδατος στὴ γεώτρηση τὸν χειμῶνα, κατὰ τὴν κατάψυξή του. Ἡ λίμνη ἔχει σκεπασθεῖ ἀπ’ τοὺς πάγους πρὶν ἀπὸ τριάντα ἑκατομμύρια χρόνια, ὁπότε περιέχει βακτήρια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης• τὸ πείραμα ἔχει ἐνδιαφέρον, διότι παρόμοιες λίμνες ἔχουν ἐντοπισθεῖ σὲ δορυφόρους τοῦ Διὸς καὶ τοῦ Κρόνου, ἴδιας περίπου ἡλικίας. Οἱ ἐρευνητὲς δὲν ἀποκλείουν νὰ βρεθοῦν κι ἐκεῖ οἱ ἴδιες μορφὲς ζωῆς. Πάντως οἱ ἔρευνες στὴν Πετρούπολη συνεχίζονται.