Εὐρωσυμβούλιο, ἀνάκαμψη

Στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἑστιάζει τὸ ἐνδιαφέρον του τὸ Εὐρωσυμβούλιο, καθὼς διαπιστώνεται ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἔχει ξεπεράσει τὶς χειρότερες στιγμὲς τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως• στὶς νότιες χῶρες τὰ προβλήματα εἶναι πλέον συνηθισμένα καὶ δὲν ἀπασχολοῦν τὴν ἡγεσία, διότι ἐπιλύονται σὲ κατώτερο ἐπίπεδο. Ἀκόμη καὶ τὸ Μνημόνιο τῆς Κύπρου ρυθμίζεται μᾶλλον ἐντὸς τοῦ μηνός, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς Ρωσίας ὑπὸ συζήτηση• ὁ πρόεδρος τῆς μεγαλονήσου ἀποδεικνύεται δυναμικὸς, μὲ σαφῆ πολιτικὴ κατεύθυνση, μετὰ μάλιστα τὶς συνομιλίες τους μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό. Τὸ σημαντικὸ πλεονέκτημα εἶναι ἡ πλήρης σχεδὸν ἀπεξάρτηση τῆς Εὐρωζώνης ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, μὲ τὴν καθιέρωση ὁρίων στὶς ἀμοιβὲς τῶν διευθυνόντων τὶς τράπεζες• πολιτικὴ σημασία ἔχει περισσότερο αὐτό, ἐνῶ ἡ ψήφιση τῆς προστασίας τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο σημαίνει θωράκιση τῆς εὐρωπαϊκῆς παρουσίας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Τὸ γεωπολιτικὸ παιχνίδι ἐξελίσσεται πλέον στὴν εὐρύτερη περιοχή μας.