Ἰταλία, ἐμπιστοσύνη ἀγορῶν

Ἡ Ἰταλία στὴ χειρότερη πολιτικὴ κρίση τῆς μεταπολεμικῆς ἱστορίας της καὶ ἐξακολουθεῖ διαθέτειν τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν• τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ της κυμαίνονται γύρω στὸ 4,5%, ἐνῶ ἡ διαφορὰ ἀπ’ τὸ δεκαετὲς γερμανικό, 3%. Οἱ λόγοι εἶναι δύο κυρίως, ἡ δυναμικὴ τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν σταδιακὴ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, καὶ ἡ ἰσχυρὴ βιομηχανία της• ὁ πόλεμος τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς χάνεται, ἐνῶ ἡ Ἰρλανδία ἄντλησε πέντε δις εὐρώ ἀπ’ τὶς ἀγορὲς, μὲ προσφορὰ δώδεκα καὶ ἐπιτόκιο 4,15%, γιὰ πρὼτη φορὰ μὲ τὸ Μνημόνιό της. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν ἔχει βελτιωθεῖ, ὅταν ἡ διαφορὰ τῶν ἐπιτοκίων στὴν δευτερογενῆ ἀγορὰ κυμαίνεται στὶς 900 μονάδες ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες πρὸ ἑξαμήνου. Ἡ καταστροφολογία εἶναι προϊόν μόνο ἐσωτερικῆς καταναλώσεως.