Καταψήφιση προϋπολογισμοῦ

Ἡ καταψήφιση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προϋπολογισμοῦ, 2014-2020, ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἀποτελεῖ μείζον πολιτικὸ θέμα, ὅταν μάλιστα ἔγινε μὲ πλειοψηφία, 506 πρὸς 162• οἱ εὐρωβουλευτὲς ὅλων τῶν παρατάξεων συμφώνησαν στὴν ἀπόρριψή του, διότι ἐπιφέρει μεγάλες περικοπὲς στὶς κοινοτικὲς δαπάνες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παρεμπόδιση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως. Πρακτικά, αὐτὸ σημαίει νέο γύρο συνομιλιῶν μὲ τὶς Βρυξέλλες καὶ νέα ψηφοφορία τὸν Ἰούνιο, κι ἂν πάλι δὲν συμφωνήσουν νὲα Εὐρωπαϊκὰ Συμβούλια γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ προϋπολογισμοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχει ἀποφασιστικὴ ἁρμοδιότητα τὸ Εὐρωκοινοβούλιο κι ὄχι συμβουλευτική• οἱ Εὐρωσκεπτικιστὲς βρέθηκαν πλήρως ἀπομονωμένοι, ἐνῶ ἡ κατάρτιση νέου προϋπολογισμοῦ θεωρεῖται πολὺ δύσκολη, λόγῳ τῶν ἀντιρρήσεων τῆς Βρεταννίας. Πάντως οἱ εὐρωβουλευτὲς ἀπέδειξαν ὅτι ἔχουν πλήρη συναίσθηση τοῦ ρόλου τους κι αὐτὸ ἐνισχύει τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση.