Εὐρώπη, Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἐνέκρινε ψήφισμα γιὰ τὴν ἑνιαία διαχείριση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης τῶν χωρῶν του καὶ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀξιοποίησή τους• τὸ ψήφισμα δὲν εἶναι δεσμευτικὸ κι ἔχει συμβουλευτικὸ χαρακτῆρα, ἀλλὰ ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν χάραξη ἑνιαίας πολιτικῆς στὸν εὐαίσθητο αὐτὸ τομέα, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο ἀγωνίζεται ἀπὸ καιρὸ ἡ χώρα μας. Ἡ πολιτικὴ βαρύτης τοῦ ψηφίσματος ἐνισχύεται ἀπ’ τὴν ἔγκρισή του μὲ πολὺ μεγάλη πλειοψηφία καὶ τὴν καταψήφισή του ἀπὸ εὐρωβουλευτὲς ἐκτὸς Εὐρωζώνης καὶ γνωστοὺς Εὐρωσκεπτικιστές• ὁπωσδήποτε ἐνισχύεται σημαντικὰ ἡ ἑλληνικὴ καὶ κυπριακὴ θέση γιὰ τὴν ΑΟΖ, καθὼς ἤδη ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει προσφέρει τὴν στήριξή του, κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὴν Ἀθήνα. Ἡ Εὐρωζώνη ἐπεκτείνει σταδιακὰ τὴν πολιτική της ἑνοποίηση.