Ρέν, ἔγκριση τῆς δόσεως

Ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως τοῦ Μαρτίου θεωρεῖται δεδομένη, τόνισε ὁ Ὄλι Ρέν, ἀποστομώνοντας ἔτσι τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ γιὰ ναυάγιο τῶν διαπραγματεύσεων στὴν Ἀθήνα• ὁ ἐκπρόσωπός του πρόσθεσε ὅτι ἡ Ἐλλὰς ἔχει σημειώσει πρόοδο πέραν κάθε προσδοκίας κι ὅτι ἀπομένουν προβλήματα, ἀλλὰ τεχνικοῦ χαρακτῆρος, πρὸς ρύθμιση. Στοὺς εὐρωπαϊκοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους δὲν ὑπῆρξε οὐδεμία ἀμφοβολία γιὰ τὴν πρόοδο, γεγονὸς ἀποδεικνῦον τὴν ὁλόπλευρη ἐξάρτηση τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς καὶ τῶν χρηματισρηριακῶν κύκλων ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα καὶ τὴν προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας• οἱ Εὐρωπαῖοι ὑποδέχονται μετὰ χαρᾶς τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως, ἐνῶ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι στὰ σχέδια τῶν πενῆντα μεγάλων βιομηχάνων περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία, στὸν τομέα τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ τῶν ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μας. Ἡ ἐνσωμάτωση στὰ εὐρωπαϊκὰ σχέδια κλάδων τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἔχει πολλαπλὲς διαστάσεις, πέραν τῶν οἰκονομικῶν, καὶ γιὰ τὰ ἐθνικά, γιὰ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο.