Εὐρώπη, ἀνάκαμψη, Κύπρος

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἦταν τὸ κύριο ἀντικείμενο τῆς χθεσινῆς συνεδριάσεως τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, μὲ δεύτερο τὸ Κυπριακό, σήμερα• ἡ ἀνάκαμψη θεωρεῖται ἐφικτή, διότι ἤδη παρουσιάζονται οἱ πρῶτες ἐνδείξεις στὴν Γερμανία καὶ στοὺς ἑταίρους τοῦ σκληροῦ πυρῆνος. Σχετικὰ μὲ τὶς ὑπερχρεωμένες χῶρες, πλὴν τῆς ἀναμονῆς κυβερνήσεως στὴν Ἰταλία, στὶς ὑπόλοιπες δὲν ὑπάρχουν τὰ δυσεπίλυτα προβλήματα τοῦ παρελθόντος. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ ἀνάκαμψη εἶναι περισσότερο ἐπείγουσα, διότι ἔχει τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ ἀνεργίας, μὲ ἐκεῖνο στὴ νεολαία στὰ 50%• τὸ πρόβλημα τῆς δόσεως δὲν θὰ συζητηθεῖ κἂν σὲ ἐπίπεδο ἡγετῶν. Γιὰ τὴν Κύπρο οἱ συζητήσεις σὲ ἐπίπεδο ἐμπειρογνωμόνων συνεχίζονται μὲ πυρετικὸ ρυθμό, μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἑλλήνων καὶ Κυπρίων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, γιὰ τὴν παρουσίαση τῆς προτάσεώς τους στοὺς ἡγέτες. Πάντως τὴν Δευτέρα ὁ Μιχάλης Σαρρῆς ἐπισκέπτεται τὴν Μόσχα, γιὰ συζητήσεις μὲ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὸ Μνημόνιο.