Ἀνάκαμψη, προϋπολογισμὸς

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, σὲ πρῶτο ἐπίπεδο, καὶ ὁ προϋπολογισμός, σὲ δεύτερο, ἦταν τὰ κύρια θέματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου• γιὰ τὸ πρῶτο οἱ ἐνδείξεις εἶναι ἐνθαρρυντικὲς γιὰ τὴν Εὐρωζώνη, καθὼς βαδίζει ἱκανοποιητικὰ ἡ Γερμανία, ὁπότε ὡς ἀτμομηχανή της, ἔχει τὴν ἄνεση τῆς γενικωτέρας ἀνακάμψεως. Τὰ πλεονεκτήματα προέρχονται ἀπ’ τὴν ὀχύρωση τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων, μὲ τὸν ἔλεγχο τῆς παρεμβάσεώς τους στὴν λειτουργία τῶν ἀγορῶν• ἡ θέσπιση ἀνωτάτου ὁρίου γιὰ τὶς ἀμοιβὲς τῶν διευθυνόντων καὶ ὁ ἔλεγχος τῆς καταχρήσεως τῆς διαχειρίσεως θεωροῦται σημαντικὴ ἄμυνα. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἐπιστρατεύει πλέον ἄφθαρτους οἰκονομολόγους στὶς προφητεῖες της γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης• ἔχει ἀποσύρει τοὺς παλιοὺς γνωστοὺς στὴ χώρα μας, οἱ ὁποῖοι ἐπιδίδονται πλέον σὲ πράξεις ἀγαθοεργίας… Ἡ ἀπομόνωση τῆς Βρεταννίας εἶναι σημαντικὸ γεγονὸς κι ἴσως ἐξυπηρετήσει τὶς δύσκολες διαβουλεύσεις μὲ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο γιὰ τὸν προϋπολογισμό.