Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, κυρίως χάρις στὰ ἀναμενόμενα εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα τοῦ Εὐρωσυμβουλίου γιὰ τὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὴν νέα ἡγεσία τῆς Κίνας• τὸ εὐρὼ κινήθηκε χαμηλότερα στὰ 1,2946 δολλάρια, ἀλλὰ ὑψηλότερα, στὰ 124,7480 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν ἐλαφρῶς ὁ χρυσός, 1585, καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,96. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται αἰσιόδοξοι γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης, καθὼς βλέπουν ὅτι ἀντιμετωπίζονται τὰ προβλήματα τῶν ὑπερχρεωμένων χωρῶν της, παρὰ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, μὲ στόχο κυρίως τὴν Ἑλλάδα• οἱ προτάσεις γιὰ ἐπενδύσεις θεωρεῖται τὸ σημαντικώτερο κριτήριο, ἀπέναντι στὴν ἀπόλυτη ἀποχὴ τῶν ἐπενδυτῶν τὴν προηγούμενη τριετία. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν Ἰταλία οἱ ἀγορὲς εἶναι αἰσιόδοξες καὶ προβλέπουν τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως σὲ σύντομο χρόνο• οἱ δηλώσεις τοῦ κωμικοῦ ἠθοποιοῦ δὲν θεωροῦνται σοβαρές, καθὼς τάσσεται κατὰ τοῦ εὐρώ, ἐνῶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ψηφοφόρων του εἶναι ὑπὲρ τῆς Εὐρωζώνης.