Ἀντιπολίτευση, κριτικὴ χαμηλῶν τόνων

Σὲ χαμηλοὺς τόνους κράτησε τὴν κριτική της ἡ ἀντιπολίτευση γιὰ τὸ κυπριακὸ θέμα• φαίνεται ὅτι αἰσθάνονται ὅτι δὲν ὑπάρχουν πολλὰ περιθώρια κριτικῆς, διότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει προτείνει τὴν δήμευση τῶν καταθέσεων, ἀπὸ κάποιο ὕψος, καὶ φοβᾶται τὴν ἀντίκρουσή του. Ἡ πρόταση γιὰ συζήτηση τοῦ θέματος στὴν Βουλὴ μᾶλλον ἔγινε γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων, καθὼς γνωρίζει ἄριστα, ὅτι εὐνοεῖ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι αὐτὸς μόνο εἶχε ἀντιταχθεῖ ἀπὸ τριετίας στὴν μονομερῆ ἀπότομη περικοπὴ μισθῶν καὶ συντάξεων καὶ στὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς• ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἀποφεύγεται στὴν μεγαλόνησο καὶ μαζί της ἡ ὕφεση, ἐνῶ διατηρεῖται ζωντανὴ ἡ προοπτικὴ γιὰ τὴν ταχεῖα ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Στὴν ἀνακοπὴ τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἀποβλέπουν οἱ ἀτλαντιστὲς μὲ τὴν καταστροφολογία τους.