Ἐξαίρεση μικροκαταθετῶν

Σὲ οὐσιαστικὲς παραχωρήσεις πρὸς τὴν Κύπρο προχώρησε τὸ Γιούρογκρουπ, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν καταθέσεων μέχρι 100000 εὐρὼ ἀπ’ τὴν ἔφ’ ἅπαξ φορολόγηση, ὁπότε μεταφέρεται ἡ εἰσφορὰ στὰ μεγαλύτερα ποσά• ἡ ἀπόφαση τῆς τηλεδιασκέψεως εὐνοεῖ πλέον τὴν ψήφιση τῶν μέτρων ἀπ’ τὴν Βουλὴ καὶ τὴν κατάρτιση τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Ἡ κρίση ἀπεφεύχθη, διότι προστατεύονται τὰ χαμηλὰ εἰσοδήματα, ἀλλὰ καὶ παρέχεται ἡ ἄνεση γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴ μεγαλόνησο• ἡ διόρθωση τῶν δυτικῶν ἀγορῶν χθὲς σημαίνει ὅτι οἱ ἐπενδυτὲς εἶχαν ἀντιληφθεῖ τὸν ἐλιγμὸ τῆς Εὐρωζώνης καὶ προεξόφλησαν τὴν ἀπόφασή της. Στὴν Ἑλλάδα ἀναμένεται ἡ ἀνάληψη τῶν ὑποκαταστημάτων τῶν κυπριακῶν τραπεζῶν ἀπὸ ἑλληνικές, χωρὶς φυσικὰ τὴν διακοπὴ τῆς λειτουργίας τους• ἡ κακὴ ἑλληνικὴ ἐμπειρία γίνεται μάθημα καὶ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν. Μᾶλλον στὴ συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ οἱ ἀποφάσεις ἦταν καθοριστικὲς γιὰ τὰ προβλήματα. Δόθηκε σωστὴ λύση.