Ἐπιφυλακτικότης τοῦ FED

Τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο διατηρεῖ τὶς ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὶς δυνατότητες ἀνακάμψεως τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας• στὴν τελευταία της ἔκθεση ἡ κεντρικὴ τράπεζα ὑπογραμμίζει ὅτι, ἡ μικρὴ ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας δὲν θεωρεῖται ἐπαρκὴς παράγων γιὰ τὴν ἀναθέρμανση τῆς οἰκονομίας, καθὼς τὰ ἐλλείμματα, δημοσιονομικὸ καὶ ἐμπορικό, παραμένουν ὑψηλὰ καὶ χωρὶς προοπτικὲς περιορισμοῦ τους, ἐνῶ σημαντικώτερος παράγων θεωρεῖται ἡ καθυστέρηση στὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ οἱ διαφωνίες μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ ἔλλειμμα. Ἡ δυσπιστία τῶν ἀγορῶν εἶναι ἐμφανὴς καὶ αὐτὸ φαίνεται στὴν χαλαρὴ ἀντίδραση τῆς Γουὼλ Στρήτ• οἱ προβλέψεις της ἀναφέρουν ἀνάπτυξη 2,3-3% γιὰ φέτος, μὲ πολλὲς ἐπιφυλάξεις ὅμως. Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἡ ἔκθεση ἐπισημαίνει τὴν ἀπουσία δυναμικῆς ἡγεσίας στὴν Οὐάσιγκτον, μὲ ἄμεσες προεκτάσεις στὴν παγκόσμια οἰκονομία.