Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν Κύπρο, ἀλλὰ παρέμειναν ἐπιφυλακτικὲς ἐκεῖνες τῶν ἀναδυομένων χωρῶν• τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,2939 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 122,6505 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1602,25 καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,28. Οἱ ἐπενδυτὲς στὴν Εὐρώπη αἰσθάνθηκαν ἀνακούφιση ἀπ’ τὴν συμφωνία, διότι ἀπεφεύχθησαν τὰ χειρότερα, ὄχι μόνο ἡ χρεωκοπία τῆς Κύπρου, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποτυχία τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐσωτερικῶν της προβλημάτων• οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τοὺς Γερμανοὺς πρώτους, ἀπέδειξαν ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ οἰκονιμικὰ τῶν ἑταίρων τους, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς. Τὸ μήνυμα εἶναι σαφέστερο πρὸς τοὺς κερδοσκόπους, διότι ἡ κυπριακὴ κρίση ἀπέδειξε τὸ πόσο ἐπιβεβλημένη εἶναι ἡ θέσπιση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς• οἱ ἀντιρρήσεις περιορίζονται πλέον, διότι καὶ ἡ Βρεταννία εἶναι ἐκτὸς νυμφῶνος, ἂν καὶ παρουσιάσθηκε ἐπίθεση κερδσκοπικῶν κεφαλαίων στὸ κλείσιμο.