Ἀποδιάλυση ἀντιπολιτευτικοῦ σχήματος

Ἡ διάσωση τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας ἔχει καὶ τὶς πολιτικές της προεκτάσεις στὴν Ἑλλάδα, πέραν τῶν οἰκονομικῶν στὴν μεγαλόνησο περισσότερο, μὲ τὴν ἀποκάλυψη τῶν ὑπογείων διεργασιῶν σὲ πολλὰ ἐπίπεδα• ἡ ἀντιπολίτευση στὸ σύνολό της ταυτίσθηκε μὲ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκὴ καὶ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα, μὲ ἀποκορύφωσή τους τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία. Τὰ δεδομένα εἶναι ἄλλα πλέον• ἡ διάσωση ἔγινε, ὅσο ὀδυνηρὴ κι ἂν εἶναι, ἀλλὰ ἔχει πολὺ ὀλιγώτερες ἀρνητικὲς συνέπειες στοὺς Κυπρίους ἀπὸ ὅσο ἡ πρὸ τριετίας στοὺς Ἕλληνες. Τὰ γεγονότα εἶναι σαφῆ, στὴν μεγαλόνησο ἀπέτρεψαν τὴν ἀπότομη περικοπὴ τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, μὲ τραγικὲς συνέπειες στὸ βιωτικὸ ἐπίπεδο καὶ τὶς δραματικὲς στὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς τους• τὸ σχέδιο ἐκεῖνο ἦταν τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, μὲ τὴν σύμπραξη τῶν κερδοσκόπων συμβούλων της, κι ὄχι τῶν Εὐρωπαίων, πολλῷ μᾶλλον δὲ διότι θεσμικὰ δὲν εἶχαν τὴν δυνατότητα παρεμβάσεων. Ἡ Εὐρωζώνη τοῦ 2013 εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ 2010, ἀπὸ πλευρᾶς ἑνοποιήσεως τῶν θεσμῶν της καὶ μὲ ὁλοκλήρωσή της τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ ποὺ ἀναμένεται σύντομα• ἡ ἀξιολόγηση τῶν δυνατοτήτων τῆς Εὐρωζώνης ἀγνοεῖται παντελῶς ἀπ’ τὴν διαπλοκή, μὲ τὴν προβολὴ μαξιμαλιστικῶν αἰτημάτων. Ἀρκετὰ μάθαμε τὶς τελευταῖες μέρες, μᾶλλον ἐπειδὴ εἴχαμε τὴν ἄνεση παρακολουθήσεως τῶν κυπριακῶν καναλιῶν.
Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι ὁ καθοριστικὸς παράγων τῶν ἐξελίξεων κι αὐτὴ ἄρχισε, μὲ ὅλο καὶ γρηγορώτερα βήματα• ἡ ἀγορὰ τὸ δείχνει ὁλοφάνερα, ὅταν μάλιστα στὶς τουριστικὲς περιοχὲς οἱ παραγγελίες τῶν καταστημάτων εἶναι πολλαπλάσιες ἐκείνων τοῦ προηγουμένου ἔτους. Ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου μετράει περισσότερο στὴν ἀγορὰ ἀπ’ τὶς ὅποιες προβλέψεις τῶν «σοφῶν», ὅταν μάλιστα τὶς ἔχουμε πληρώσει τόσο ἄσχημα τὰ τελευταῖα χρόνια• ἡ Κύπρος, μὲ τὴν ἄσκηση προσεκτικῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ἔχει τὴν δυνατότητα ἐπανεκκινήσεως σύντομα. Καταλύτης εἶναι ὁ τουρισμός• ἐὰν διατηρήσουν τὸ τουριστικὸ ρεῦμα ζωντανό, παρὰ τὴν τρομερὴ ζημία ἀπ’ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν μιὰ ὁλόκληρη ἑβδομάδα, τότε εἶναι εὔκολη ἡ ἀνάκαμψη, διότι ἔχει λίγους κλάδους καὶ δὲν φέρει τὸ βάρος ἀρνητικῶν τομέων, πλὴν ἐκείνων τῶν τραπεζῶν. Ὁ δημόσιος τομέας δουλεύει πολὺ πιὸ ἀποτελεσματικὰ ἀπ’ τὸν ἑλληνικό, ἐνῶ διατηροῦνται ἀνέπαφοι οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις, μὲ τὴν ἄμεση ζωντανὴ ἐπίδρασή τους στὴν ἀγορά• ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς ἦταν ἡ κυρία αἰτία τῆς πρωτοφανοῦς ὑφέσεως στὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς κοινωνικῆς ἐξαθλιώσεως. Ἔγινε μεθοδευμένα καὶ προγραμματισμένα σὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτὰ ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν• κι αὐτὸ εἶχε ὑπογραμμισθεῖ ἀπ’ τὴν πρώτη ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκροὺπ ἀπ’ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, «δὲν θὰ πειράξουμε μισθούς, συντάξεις καὶ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα», εἶχε τονίσει ἐπιγραμματικὰ ὁ πρόεδρος.
Ἐπειδή, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ἴσως τὸ μεγάλο πλεονέκτημα τῆς κυπριακῆς κρίσεως εἶναι ἡ ἀπογύμνωση τοῦ ρόλου τῆς διαπλοκῆς• ἡ κατακραυγὴ ἐναντίον της γενικεύεται πλέον, ἀκόμη καὶ ἀπὸ πολλοὺς συνοδοιπόρους της, οἱ ὁποῖοι ὡς ποντικοὶ ἐγκαταλείπουν τὸ βυθιζόμενο σκάφος. Ὅσοι εἶχαν τὶς ὅποιες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν ρόλο της, ὁμολογοῦν πλέον ἀνοικτὰ τὴν πλάνη τους, διότι εἶχαν παρασυρθεῖ ἀπ’ τὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς• οἱ ἀποδείξεις εἶναι πολλές, ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς τῶν Ἑλλαδιτῶν καὶ τῶν Κυπρίων αὐξήθηκε, παρὰ τὴν πιὸ ὀργανωμένη πλύση ἐγκεφάλου στὴν ἱστορία, ὅπως καὶ ἡ πεποίθηση γιὰ προσαρμογὴ πρὸς τοὺς θεσμοὺς τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ ἀνοικτὴ παρέμβαση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα ὑπὲρ τῆς Τουρκίας καὶ ὁ «ἐξαναγκασμὸς» τοῦ Ἰσραὴλ στὴν ἐπαναπροσέγγιση μὲ τὴν Ἄγκυρα ἔπεσε ὡς καταπέλτης στὸ κεφάλι τῶν Ἀτλαντιστῶν στὴν Ἑλλάδα• μᾶς εἶχαν πάρει τὰ μυαλὰ γιὰ τὴν σημασία τῆς φιλίας μὲ τὸ Ἰσραήλ, ὡς ἀντίβαρο στὴν τουρκικὴ ἀπειλή, κι ὡς διὰ μαγείας ἀλλάζουν τὰ πάντα. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ἔχει σημασία καὶ αὐτὴν διερευνᾶ ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὸ τηλεφώνημά του στὸν Ἰσραηλινὸ ὁμόλογό του• ἔχει περιθώρια ἀντιδράσεως ὁ Ἑλληνσμός, μὲ πρωτοβουλίες τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῆς εὐρωπαϊκῆς μας συμμετοχῆς. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἄκριτη ἀμερικανόδουλη προπαγάνδα καὶ ἡ ἄνευ ὅρων παράδοσή μας στὰ συμφέροντά της. Τὰ σκέπτεται αὐτὰ ὁ ἑλληνικὸς λαός.
Στὴν ἀντιπολίτευση τὰ πράγματα εἶναι χειρότερα• εἶχαν ἐναποθέσει ὅλες τους τὶς ἐλπίδες στὴν ἀτλαντικὴ ἐξάρτηση, χωρὶς οὐδεμία ἐπιφύλαξη• χειρότερο παράδειγμα εἶναι ἡ προχθεσινὴ δήλωση τοῦ Ναπολεοντίσκου, νὰ προσφέρει ἡ Ἑλλάδα βοήθεια δύο δις εὐρὼ στὴν Κύπρο γιὰ τὴν σωτηρία της. Ἡ Νέα Δημοκρατία τὸν κάλεσε νὰ σταματήσει τὶς ἀνοησίες καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ νὰ τὰ συζητάει αὐτὰ μὲ τὸν Καμμένο• τὸ πρόβλημα εἶναι πολιτικὰ ἐπικίνδυνο, διότι αὐτὸς ὁ πολιτικὸς εἶναι ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως κι ἑπομένως διαδραματίζει θεσμικὸ ρόλο στὰ πολιτικά μας πράγματα. Κι ὁ ἴδιος μὲν ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀγραμματοσύνη του καὶ τὴν ἀσχετοσύνη του μὲ τὰ οἰκονομικὰ καὶ διεθνῆ πράγματα• οἱ σύμβουλοί του τί ρόλο παίζουν; Δὲν παρακολουθοῦν τὶς ἐξελίξεις; Δὲν διαβάζουν τὶς εὐρωπαϊκὲς συνθῆκες καὶ τὶς διεθνεῖς συμβάσεις; Μᾶλλον ὄχι, ἀλλὰ αὐτὸ δύσκολα πολὺ τὸ δέχεται κανείς, διότι πολλοὶ ἀνώτεροι δημόσιοι ὑπάλληλοι εἶναι γύρω του, μὲ καλὴ γνώση τῶν εὐρωπαϊκῶν θεμάτων• ἡ ἐκδοχὴ ὅτι ἔγινε ἡ δήλωση διὰ τυχαίους λόγους εἶναι ἀκόμη χειρότερη, διότι δείχνει τὸν ἀνάλαφρο χαρακτῆρα του. Ἡ σκωπτικὴ ἑρμηνεία εἶναι ἡ πιθανώτερη, ὅτι εἶναι μυστικὸ ὄργανο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι ἡ ὅποια διαφορετικὴ ἄποψη δὲν εἶναι ἀποδεκτή• ἡ ἀσχετοσύνη μὲ τὰ πολιτικὰ πράγματα δὲν δικαιολογεῖται, οὔτε ἐπιτρέπεται, ὅταν μάλιστα ἀποδεικνύεται σὲ θεσμικοὺς παράγοντες.
Ἡ κυβέρνηση φαίνεται ὅτι ἔχει σαφῆ γνώση τῶν δεδομένων τῆς κρίσεως καὶ ἀκολούθεῖ μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτική• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς βρισκόταν σὲ συνεχῆ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, ἀλλὰ καὶ μὲ διακριτικὲς παρεμβάσεις στοὺς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του• ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας εἶναι ἡ πρώτη μέριμνα κι αὐτὸ φαίνεται ὅτι ἐπιτυγχάνεται. Συμπληρωματικὸ ἐφαλτήριο ἀποβαίνει ἡ ἀποκάλυψη τοῦ βρώμικου ρόλου τῆς διαπλοκῆς, μὲ τὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις τῆς προπαγάνδας της στὸν ἁπλὸ κόσμο• στὴν ψυχλογία μετράει περισσότερο αὐτό, διότι ἐπηρεάζει τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν, τόσο ἀπαραιτήτων στὴν οἰκονομία. Ἡ κυβέρνηση ἐπιβεβαιώνεται, ὄχι μόνο ὅτι εἶχε σαφῆ γνώση τῶν δεδομένων –γνωστῶν καὶ στὴν ἀντιπολίτευση, ἄλλο ἂν δὲν τὰ χρησιμοποιεῖ στὶς πολιτικές της ἀξιολογήσεις-, ἀλλὰ καὶ ἐμπεριστατωμένο πρόγραμμα γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση• ἡ παρουσίαση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς ἦταν διεξοδικὴ καὶ ἡ ἐνημέρωση πλήρης, ὅπως φάνηκε κι ἀπ’ τὴν ἀπουσία οὐσιαστικῶν ἐρωτήσεων ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Τὸ πολιτικὸ συμπέρασμα εἶναι σαφές, γιατὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει τὰ γεγονότα; μία ἑρμηνεία δίδεται, κατόπιν ἐντολῆς, διότι ὑποτίθεται ὅτι ἀνάγνωση τουλάχιστον γνωρίζουν. Ὅταν ὅμως ἐπιμένουν στὴν τακτική τους αὐτή, τότε ἡ ἀποκοπή τους ἀπ’ τὸ πολιτικὸ γίγνεσθαι ἔρχεται μόνη της• ἀποδιαλύετναι τὸ πολιτικό τους σχῆμα καὶ ὁ χρόνος προσαρμογῆς εἶναι ἐλαχιστος πλέον, ἐὰν τὸ καταλάβουν.