Ἑνιαῖο μέτωπο τῶν ΒΡΙΚΣ

Οἱ πέντε ἡγέτες τῶν Ἀναδυομένων συμφώνησαν στὴν ἑνιαία τους στάση στὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ προβλήματα, καὶ στὰ πολιτικὰ ὀλιγώτερον, ἀπέναντι στὸν δυτικὸ κόσμο• οἱ ἡγέτες, Βραζιλίας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, Κίνας καὶ Νοτίου Ἀφρικῆς ἐνέκριναν τὴν διάθεση τεσσαράκοντα δις δολαρίων βοήθεια στὶς φτωχὲς χῶρες καὶ τὴν σύσταση Τραπέζης Ἀναπτύξεως, μὲ κεφάλαιο πεντήκοντα δις, ἀλλὰ δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία συστάσεώς της. Στὰ πλαίσια τῆς διασκέψεως στὸ Ντάρμπαν τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς ἡ Κίνα καὶ ἡ Βραζιλία ὑπέγραψαν νομισματικὴ συμφωνία, γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους στὰ νομίσματά τους καὶ τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπ’ τὸ δολλάριο, μὲ σκοπὸ τὴν προστασία τους ἀπ’ τὶς συναλλαγματικὲς κρίσεις• αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐντάσσεται καὶ ἡ Βραζιλία στὴν νομισματικὴ συμφωνία, Κίνας, Ρωσίας καὶ Ἰνδιῶν γιὰ τὶς συναλλαγές τους. Τὸ μέτρο ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὴν ἄρνηση τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, παρὰ τὶς πιέσεις τους.