Συρία, ἀναγνώριση ἀνταρτῶν

Ὁ Ἀραβικὸς Σύνδεσμος ἀναγνώρισε τὴν συριακὴ ἀντιπολίτευση καὶ τῆς παραχώρησε τὴν θέση της στὶς ἐργασίες του• ἡ κίνηση ἔχει συμβολικὴ σημασία, ἀλλὰ ὁδηγεῖ ἀκόμη περισσότερο στὴν ἀπομόνωση τοῦ καθεστῶτος. Ἤδη οἱ Γάλλοι ζήτησαν τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν ἀνταρτῶν, ἀλλὰ ἀντέδρασαν οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ πιέζουν ἐπίσης πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση, μὲ παράλληλες ὅμως μυστικὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὸ Ἰράν• ὁ πόλεμος τῶν φυλῶν μαίνεται στὴ χώρα, μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκροὺς καὶ ἀνυπολογόγιστες ὑλικὲς ζημίες. Ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα πιέζουν γιὰ μεταβατικὴ λύση, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι δὲν ἀσκοῦν πλέον οὐσιαστικὴ ἐπιρροὴ στὸ καθεστώς• ἡ προσέγγιση Ἰσραὴλ καὶ Τουρκίας, ἐὰν προχωρήσει κατὰ τὰς εὐχὰς τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλάζει τὰ δεδομένα, διότι ἐξωθεῖ τοὺς Ἄραβες σὲ ἀντίθεση. Τοὺς ἐνοχλεῖ πολύ.