Τὸν τύραννον ἐπέρχεσθαι

Ὁ Πελοπίδας ἀναχώρησε κατὰ τοῦ τυράννου Ἀλεξάνδρου ἔχων μόνο τριακόσιους ἱππεῖς μαζί του• εἶχε προηγηθεῖ ἔκλειψη ἡλίου κατὰ τὴν ἀναχώρηση κι ἄφησε στὴν Θήβα τὸν στρατό του. «Ὡς οὖν εἰς Φάρσαλον ἐλθὼν ἤθροισε τὴν δύναμιν, εὐθὺς ἐβάδιζεν ἐπὶ τὸν Ἀλέξανδρον»• ὅταν λοιπὸν ἔφθασε στὰ Φάρσαλα συγκέντρωσε τὴν δύναμή του κι ἀμέσως βάδισε κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου. «Ὁ δὲ Θηβαίους μὲν ὀλίγους περὶ τὸν Πελοπίδαν ὁρῶν»• αὐτὸς ὅταν εἶδε ὀλίγους Θηβαίους γύρω ἀπ’ τὸν Πελοπίδα. «Αὐτὸς δὲ πλείους ἔχων ἢ διπλασίους ὁπλίτας τῶν Θεσσαλῶν ἀπήντα πρὸς τὸ Θετίδειον»• αὐτὸς δὲ ἔχων περισσότερους ἀπὸ διπλασίους Θεσσαλοὺς ὁπλίτας ἀντιπαρατάχθηκε κοντὰ τὸ Θετίδειο. «Εἰπόντος δέ τινος τῷ Πελοπίδᾳ πολλοὺς ἔχοντα τὸν τύραννον ἐπέρχεσθαι»• ὅταν δὲ κάποιος εἶπε στὸν Πελοπίδα ὅτι ὁ τύραννος ἔρχεται μὲ πολλούς. «Βέλτιον, ἔφη, πλείονας γὰρ νικήσομεν»• καλύτερα, εἶπε, γιατὶ θὰ νικήσουμε περισσότερους. Εἶχε ὑπερβολικὴ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό του.