Ὑπονόμευση ἐπανεκκινήσεως

Ἡ ὑπονόμευση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἑστιάζεται πλέον στὴν παρεμπόδιση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ στὴν διοχέτευση στὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκὴ πληροφοριῶν περὶ δῆθεν ἀδιεξόδου• ἡ διόγκωση τρεχόντων προβλημάτων καὶ ἡ πομπώδης ἀναπαραγωγή τους εἶναι γνωστὴ μέθοδος, ἀλλὰ τώρα ἀποβλέπει στὴν καθυστέρηση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεεως καὶ στὴν στέρηση τῆς ἀγορᾶς ἀπ’ τὴν ζωογόνο ρευστότητα. Ἔτσι ἔγινε καὶ τὸν Δεκέμβριο, μὲ τὴν νέκρωση τῆς ἀγορᾶς στὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν• ἀλλὰ εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπανάληψη τῆς ἴδιας δολιοφθορᾶς, γιατὶ κυβέρνηση καὶ Εὐρωζώνη εἶναι πλήρως ἐνήμερες γιὰ τὰ βρώμικα σχέδια καὶ γιατὶ ἔχει γίνει πολὺ σημαντικὸ ἔργο, ὁπότε πέφτει στὸ κενὸ ἡ καταστροφολογία. Ἤδη ἡ ALPHABANK ἄρχισε τὴν διαδικασία καὶ ἀπέστειλε τὶς προσκλήσεις γιὰ γενικὴ συνέλευση, ἐνῶ ἀκολουθοῦν καὶ οἱ Ἐθνικὴ καὶ Πειραιῶς• τὸ εὐοίωνο εἶναι ὅτι δὲν ἐπηρεάζεται πλέον ἡ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς.