Κύπρος, μέτρα ἀνακάμψεως

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἀνακοίνωσε δώδεκα μέτρα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν διευκόλυνση τῶν ἐπενδύσεων στὴν Κύπρο• τὰ περισσότερα ἀφοροῦν τὴν ἁπλοποίηση τῆς γραφειοκρατίας γιὰ τὶς ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν ἵδρυση καζίνου, μὲ σκοπὸ τὴν προσέλκυση τουριστῶν ἀπ’ τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Εὐρώπη. Ἡ ἀπήχηση τῶν μέτρων εἶναι εὐνοϊκὴ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, καθὼς ἀποκαθίσταται ἡ ἠρεμία στὴν ἀγορὰ καὶ αἴρονται σταδιακὰ τὰ περισσότερα περιοριστικὰ μέτρα κινήσεως κεφαλαίων• ἡ ἀξιοθαύμαστη σύνεση τῶν Κυπρίων καθίσταται ἡ λυδία λίθος, παρὰ τὴν δημοσίευση πληροφοριῶν γιὰ ἐκροὴ κεφαλαίων τὴν παραμονὴ τῆς φορολογίας τῶν καταθέσεων. Ἡ κοινὴ γνώμη πάντως ἔχει κάνει δεκτὴ μὲ ἀνακούφιση τὴν ἀνάθεση σὲ τριμελῆ ἐπιτροπὴ τῶν ἐρευνῶν, μὲ τὴν συνδρομὴ εἰδικῶν ἐμπειρογνωμόνων, γιὰ τὴν διακίνηση κεφαλαίων• οἱ διασυνδέσεις τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων καὶ τοῦ προηγούμενου προέδρου ἐπιχειροῦν ἀποπροσανατολισμό, ἀλλὰ χωρὶς ἀνταπόκριση, διότι οὔτε τὰ δημοσιογραφικά τους ὄργανα πείθονται…