Νομισματικὰ Ἀναδυομενων

Ἡ ἀπόφαση τῶν ΒΡΙΚΣ, γιὰ τὴν σύσταση Ταμείου Νομισματικῆς Ἀλληλεγγύης, προκαλεῖ σοβαρὲς ἀλλαγὲς στὶς διεθνεῖς οἰκονομικὲς συναλλαγές• τὸ Ταμεῖο ἀρχίζει μὲ κεφάλαιο ἑκατὸ δις δολλαρίων καὶ ἔχει ἀποστολὴ τὴν ἀντιστάθμιση τῶν προβλημάτων στὶς πέντε χῶρες ἀπ’ τὶς νομισματικὲς κρίσεις. Οἱ ΒΡΙΚΣ ἔχουν τὴν ἄνεση διαθέσαι τὰ ποσὰ αὐτά, διότι μόνο ἡ Κίνα ἔχει συναλλαγματικὰ διαθέσιμα ἄνω τῶν τριῶν τρις δολλαρίων καὶ ἀκολουθοῦν Ρωσία καὶ Βραζιλία• ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται ὡς πρόκληρη πρὸς τοὺς Δυτικούς, δηλαδὴ τοὺς Ἀμερικανοὺς κυρίως, γιὰ τὴν ἄρνησή τους ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ ρόλου τῶν Ἀναδυομένων στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Πλήττουν τὴν Οὐάσιγκτον στὸ εὐαίσθητο σημεῖο τους, στὴν περιθωριοποίηση τοῦ δολλαρίου στὶς διεθνεῖς συναλλαγές• ἤδη οἱ πέντε χῶρες, μὲ τὸ 20% τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου, διενεργοῦν τὶς συναλλαγές τους στὰ νομίσματά τους, ἐνῶ σταδιακὰ ἐπεκτείνουν τὸ μέτρο καὶ στὶς ἄλες ἀναδυόμενες χώρες.