Ἀλλαγὴ ψυχολογίας ἀγορᾶς

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς ἐπιβεβαιώνεται κι ἀπ’ τὶς μετρήσεις τοῦ ΙΟΒΕ καὶ διαψεύδει τοὺς ἐπαγγελματίες τῆς καταστροφολογίας• ὁ δείκτης τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας αὐξήθηκε στὶς 88,1 μονάδες τὸν Μάρτιο, ἀπὸ 86,9 τὸν Φεβρουάριο καὶ βρίσκεται, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τριάμισυ χρόνια, στὰ ἐπίπεδα τοῦ Ὀκτωβρίου 2009. Στὶς μεγάλες πόλεις ἡ ἀλλαγὴ ὑστερεῖ ἀρκετά, διότι αὐτὲς πλήττονται περισσότερο ἀπ’ τὴν ἀνεργία καὶ τὸ κλείσιμο τῶν ἐπιχειρήσεων, μικρῶν καὶ μεγάλων• ἀντιθέτως στὶς τουριστικὲς περιοχὲς καὶ στοὺς ἀνταγωνιστικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας, ψηφιακὴ τεχνολογία, ὑπηρεσίες, ἀγροτικὰ προϊόντα ποιότητος, πνέει ἄνεμος αἰσιοδοξίας, ἐνῶ παρουσιάζεται καὶ κάποια αὔξηση στοὺς ναύλους, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν ἑλληνικὴ ναυτιλία. Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἐπανέναρξης τῶν μεγάλων ἔργων τὸ τρέχον δίμηνο, μετὰ ἀπὸ δυόμισυ χρόνια διακοπῆς τους, συμπληρώνουν τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς τοπικῆς οἰκονομίας, καθὼς προβλέπεται ἡ ἄμεση ἀπορρόφηση 25000 ἀτόμων.