Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη• τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1,2812 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 122,3150 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσὸς στὰ 1545,25 καὶ πετρέλαιο, 107,52. Στὴν Ἀσία οἱ ἀνησυχίες παραμένουν, λόγῳ τῆς ἀναταραχῆς στὴν κορεατικὴ χερσόνησο, ἂν καὶ οὐδεὶς ποροβλέπει θερμὸ ἐπεισόδιο, τουλάχιστον ὅσο δίδουν σχετικὲς διαβεβαιώσεις Πεκίνο καὶ Μόσχα• πάντως τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς κρατάει κλειστὰ τὰ σύνορα στὴν βιομηχανικὴ πόλη Kaesong, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν σταδιακὴ διακοπὴ τῆς λειτουργίας τῶν περισσοτέρων ἐργοστασίων. Στὴ Σεοὺλ ὅμως δὲν ἐπικρατεῖ ἀνησυχία στὴν κοινὴ γνώμη, παρὰ τὶς στρατιωτικὲς προετοιμασίες• ὁ κόσμος πιστεύει ὅτι ὅλα γίνονται γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους. Στὸ Τόκυο ἡ Τράπεζα τῆς Ἰαπωνίας ὑποσχέθηκε τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου, ἀλλὰ δὲν ἔπεισε τοὺς ξένους ἐπενδυτές• οἱ Ἀσιάτες τηροῦν ἐπιφυλακτικὴ στάση, τουλάχιστον ὅσο διαρκεῖ τὸ κορεατικό.