Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς στὴ Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο• ὅλα σημείωσαν ἄνοδο, εὐρώ, 1,3033 δολλάρια καὶ 128,4590 γιέν, χρυσός, 1577,25, ἀλλὰ ὑποχώρηση τὸ πετρέλαιο, 105,28. Τὸ Κορεατικὸ ἐπηρέασε τὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, ἂν καὶ ἐπισκιάσθηκε ἀπ’ τὴν ἐπιτυχία τοῦ οἰκονομικοῦ φόρουμ στὸ Μποάο τῆς Κίνας• στὴν Εὐρώπη οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης, καθὼς ὑποχωροῦν καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν κρατικῶν ὁμολόγων, ἀκόμη καὶ τῶν νοτίων χωρῶν. Τὰ προβλήματα τῶν τελευταίων θεωροῦνται παροδικά, παρὰ τὴν ὀξύτητά τους κατὰ χώρα, ἀλλὰ γνωρίζουν ὅτι, στὸ μεγαλύτερο βαθμό, ὀφείλονται στὶς παρεμβάσεις τῶν κερδοσκόπων, μέσῳ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• ὁ ἔλεγχος τῶν φορολογικῶν παραδείσων ἀποτελεῖ ἀποφασιστικὸ βῆμα, ἐνῶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο ἐξέφρασε τὴν λύπη του γιὰ τὴν ἀπροθυμία τῆς Αὐστρίας, ὅπως ἀνοίξει τοὺς τραπεζικούς της λογαριασμούς.