Κλιμάκωση Βορειοκορεατῶν

Στὴν κλιμάκωση τῆς ἐντάσεως προχώρησε ἡ Βόρειος Κορέα, ζητώντας τὴν ἀποχώρηση τῶν ξένων ἀπ’ τὴν Νότιο, ἐν ὄψει πολέμου, ἀλλὰ καὶ διακόποντας τὴν λειτουργία τῶν ἐργοστασίων στὴν Kaesong• οἱ παρατηρητὲς φοβοῦνται περισσότερο ὑπονομευτικὲς ἐνέργειες τῶν κομμουνιστῶν, παρὰ τὴν κήρυξη θερμοῦ πολέμου. Ἡ ζωὴ στὴν Σεοὺλ δὲν ἔχει ἐπηρεασθεῖ σχεδὸν καθόλου, καθὼς κανεὶς δὲν παίρνει στὰ σοβαρὰ τὶς ἀπειλές, ἐνῶ καὶ οἱ διπλωμάτες ἀπ’ τὴν Πυὸνγκ Γιὰνγκ δὲν ἀναχώρησαν, παρὰ τὶς ἐπίσημες προειδοποιήσεις• Κίνα καὶ Ρωσία ἀσκοῦν πιέσεις γιὰ τὴν συγκράτηση τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ἀλλὰ φοβοῦνται τὴν κατάρρευσή του, ὁπότε οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ διάδοχος κατάσταση. Περισσότερο φοβοῦνται τὴν ἀνάδειξη ἀκραίων στοιχείων τὰ ὁποῖα θὰ ἀναλάβουν καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν ὅπλων. Ἐπιβάλλεται ἰδιαίτερη προσοχή.