Συνταξιοῦχοι καὶ ἀγρότες

Ἡ κυβέρνηση πέτυχε τὸ ἀκατόρθωτο, νὰ ξεσηκώσει ὅλες τὶς τάξεις ἐναντίον της, ἀπ’ τοὺς συνταξιούχους καὶ τοὺς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέχρι τοὺς ἀγρότες καὶ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους∙ ἀπὸ σήμερα ἡ χώρα βρίσκεται σὲ πλήρη ἀποκλεισμό, διότι οἱ ἀγρότες κλείνουν τὰ Τέμπη καὶ τοὺς ἄλλους μεγάλους συγκοινωνιακοὺς κόμβους, ἐνῶ στὴν πρωτεύουσα γενικεύονται οἱ ἀπεργίες καὶ οἱ διαδηλώσεις. Ἡ ἀγορὰ ἔχει ἐντελῶς ἀπονεκρωθεῖ, ἐνῶ ἡ πιστωτικὴ ἀσφυξία προκαλεῖ ἀνατιμήσεις ἐκ τῶν πραγμάτων, μὲ τὸν τιμάριθμο νὰ παρουσιάζει αὔξηση 0,4% τὸν Δεκέμβριο, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τριετίας∙ οἱ ἐλλείψεις φαρμάκων καὶ ἀνταλλακτικῶν ἐπεκτείνεται καὶ στὶς εἰσαγόμενες πρῶτες ὗλες. Νοσοκομεῖα καὶ φαρμακεῖα δὲν ἔχουν ἀπαραίτητα φάρμακα γιὰ χρόνια ἀσθενεῖς, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ συγγενεῖς τους νὰ τρέχουν στὴν μαύρη ἀγορά∙ ἡ κυβέρνηση γνωρίζει τὴν κατάσταση, ὅπως ἀποδεικνύεται, καὶ φροντίζει γιὰ τοὺς ἡμετέρους, διότι βλέπει ὅτι ἔρχονται γρήγορα πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ προετοιμάζεται ὅπως μπορεῖ.