Μετανάστες λόγῳ κλίματος

Ἡ ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, ἂν δὲν ἐφαρμοσθοῦν ἐγκαίρως οἱ συμφωνίες τοῦ Δεκεμβρίου, θὰ προκαλέσουν 250 ἑκατομμύρια μετανάστες μέχρι τὸ 2050, σύμφωνα μὲ ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Μεταναστεύσεως∙ οἱ περισσότεροι θὰ προέρχονται ἀπ’ τὴν ὑποσαχάρια Ἀφρική, διότι προβλέπεται ἡ ἐπέκταση τῆς ἐρήμου, λόγῳ τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου, ἐνῶ ἄλλοι στὸ ἐσωτερικὸ μεγάλων χωρῶν, Κίνας, Ἰνδιῶν, Βραζιλίας, θὰ ἀπορροφηθοῦν μᾶλλον ἀπ’ τὰ κράτης τους. Ὁ ἔλλογος πλανήτης Γῆ προειδοποιεῖ αὐστηρὰ τὸν ἄνθρωπο γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος, μὲ ὁρατὲς πλέον τὶς ἐπιπτώσεις∙ ἡ βιομηχανικὴ ἐποχὴ ἐπέφερε συνειδητὰ τὴν χειρότερη καταστροφὴ στὴν ἱστορία, μὲ εὐθύνη ἀποκλειστικὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὄχι φυσικὰ φαινόμενα. Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι μεγάλες χῶρες, ὅπως ἡ Ἀμερική, ἀρνοῦνται πεισματικὰ νὰ ἐφαρμόσουν τὶς σωστικῆς ἀποδόσεως συμφωνίες.