Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,0858 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 124,1050 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν χρυσός, 1229,35, καὶ πετρέλαιο ὁριακά, 36,69. Οἱ ἐξαγγελίες τῆς Κίνας γιὰ πρόγραμμα ἐπιταχύνσεως τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος ὁδήγησαν σὲ τοποθετήσεις στὶς ἀσιατικὲς κεφαλαιαγορές, παρὰ τὸν ὑποβιβασμὸ τῆς Σαγκάης ἀπ’ τὴν Moody’s∙ ἀντιθέτως στὴν Δύση ἐπικρατεῖ ἐπιφυλακτικότης, λόγῳ τοῦ προσφυγικοῦ καὶ τῶν ἐπιπτώσεών του στὴν εὐρωπαϊκὴ συνοχή. Στὸ ἐξωτερικὸ ἐμπόριο τῆς Γερμανίας, κατὰ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, σημειώθηκαν ἀνατροπὲς τὸ 2015∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐκτόπισαν ἀπ’ τὴν πρώτη θέση τὴν Γαλλία, μὲ τρίτη τὴν Ὁλλανδία. Στὶς γερμανικὲς ἐξαγωγὲς εἶναι πρῶτος πελάτης ἡ Ἀμερικὴ καὶ δεύτερη ἡ Γαλλία, μὲ τρίτη τὴν Ὁλλανδία∙ στὶς εἰσαγωγὲς, εἶναι Κίνα, Ὁλλανδία καὶ Γαλλία. Γιὰ ἡ πρώτη φορὰ μεταπολεμικὰ ἐκτοπίζεται ἡ Γαλλία τῆς πρώτης θέσεως.