Πετρέλαιο, ἑταιρεῖες του

Ἡ διατήρηση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα ἐπὶ ἑνάμισυ χρόνο τώρα, ἔχουν προκαλέσει πολλὰ προβλήματα στὶς ἑταιρεῖες του, πέραν ἐκείνων στὶς πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες∙ ἡ ἄντλησή του ἔχει κόστος κατὰ μέσο ὅρο ἄνω τῶν ἑβδομῆντα δολλαρίων τὸ βαρέλι, ὁπότε ὅλες οἱ ἑταρεῖες του ἔχουν τεράστιες ζημίες μὲ τὶς τρέχουσες τιμές. Περισσότερες ἀπ’ τὸ ἕνα τρίτο τῶν ἀμερικανικῶν πετρελαϊκῶν ἑταιρειῶν ἔχουν εἰδοποιήσει ὅτι θὰ διακόψουν τὴν λειτουργία τους, ἐνῶ καὶ οἱ μεγάλες, κάποτε πάμπλουτες, ὄχι μόνο ἔχουν ζημίες, ἀλλὰ καὶ ξεπωλοῦν τὶς κινητὲς ἀξίες του γιὰ τὴν κάλυψη τῶν δαπανῶν τους∙ τὰ πετρελαιοπαραγωγὰ κράτη εἶναι σὲ χειρότερη κατάσταση, καθὼς καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐκδίδει ὁμόλογα ὀκτὼ δις δολλαρίων γιὰ τὶς ἀνάγκες της. Πολλὲς εἶναι οἱ ἀλυσιδωτὲς ἐπιπτώσεις.