Ἐπιχείρηση ἐκφοβισμοῦ τῶν πραιτωριανῶν του

Σὲ πρωτοφανῆ στὴν ἱστορία ἐπιχείρηση ἐκφοβισμοῦ τῶν πραιτωριανῶν του ἐπιδόθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀποστέλλοντάς τους μηνύματα μὲ τὰ ὁποῖα προδιαγράφει τὶς «διώξεις» τους καὶ τὴν ἀποστέρηση τῶν πλεονεκτημάτων τῆς ἐξουσίας, ἂν ἀνατραπεῖ ὁ ἴδιος∙ ἡ φρασελολογία καταδεικνύει ἄνθρωπο σὲ πανικό, διότι βλέπει νὰ τὸν ἐγκαταλείπουν καὶ οἱ πιστοί του ὀπαδοί. Ταυτοχρόνως ἐπιβεβαιώνει τὴν μαζικὴ διαρροὴ ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, διότι διαφορετικὰ δὲν θὰ χρησιμοποιοῦσε αὐτὴ τὴν γλῶσσα∙ στοῦ Μαξίμου βρίσκονται σὲ κατάσταση συναγερμοῦ, διότι εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ πρωθυπουργὸς νὰ συμμετάσχει στὴν σημερινὴ συζήτηση στὴν Βουλὴ σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν γιὰ τὴν διαφθορὰ καὶ διαπλοκή. Ὑπῆρξαν μάλιστα εἰσηγήσεις γιὰ ἀναβολή της, διότι δὲν ἔχουν βρεθεῖ στοιχεῖα κατὰ πολιτικῶν τῆς δεξιᾶς, ἐνῶ ἀποδείχθηκε ἡ πλήρης ἀδράνειά του κατὰ τῆς φοροδιαφυγῆς.